معرفی : بهترین دکتر دندانپزشکی در تهران

بیماری آنژین ونسان |جراحی گلو

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

در واقع بیماری آنژین ونسان با گلو درد و احساس ناراحتی هنگام بلع ،همراه زخمی شدن حلق و تشکیل غشا مشخص می شود.آنژین‌ ونسان‌ وضعیتی‌است‌ که‌ در آن‌ یک‌ یا هر دو لوزه‌ کامی‌، زخمی‌ پوشانده ‌شده‌ توسط غشای‌ چرکی‌ خاکستری‌ کثیف ‌را نشان‌ می‌دهد.

بیمار گلودرد دارد و مکرراً دردی‌ به‌ سوی‌گوش‌ را احساس‌ می‌کند. بوی بد دهان نیز اغلب وجود دارد. عامل‌ شایع‌ آن‌، باسیل‌ فوزیفرم‌ به‌همراه‌ اسپیروکت‌ است‌.


درمان‌  آنژین ونسان شامل‌ تجویز خوراکی‌ یا تزریق‌ پنی‌سیلین‌ و بهداشت‌ مناسب‌ دهان‌ است‌.

عدم رعایت بهداشت  دهان و دندان در پیدایش این بیماری موثر است.

غشایی که معمولا آن را به صورت خاکستری و کثیف توصیف می کنند روی لوزه ها و گاهی حتی کام را می پوشاند.

این بیماری باعث تب و حتی آدنوپاتی حساس گردن می شود.

بعد از مشاهده بیماری آنژین ونسان  با پزشک مشورت کنید و هنگام تشخیص بیماری پزشک با تجویز  داروهای خوراکی ،پنی سیلین و نکات رعایت بهداشت دهان این بیماری را درمان می کند.


برچسب ها : جراحی گلو - بیماری آنژین ونسان - درمان بیماری آنژین ونسان

بیماری آنژین ونسان |جراحی گلو