بیماری منییر

دکتر گیلانی - جراح گوش حلق بینی

بیماری منییر نوعی اختلاع گوش داخلی است.باعث بروز سر گیجه،نوسانات شنوایی منجر به ناشنوایی کامل،زنگ زدن گوش و گاهی اوقات حس پری و فشار در داخل می شود. این بیماری در افراد20-50 سال را گرفتار می کند که حتما با بروز این مشکلات باید به پزشک مراجعه کرد.

منییر براثر میزان غیر طبیعی مایع داخل گوش به وجود می آید.(اندولنف)

عوامی موثر بر این مایع عبارنتد از:

تخلیه نا متناسب مایع به دلیل انسداد و اختلالات ساختاری

پاسخ غیر طبیعی ایمنی

عفونت ویروسی

آلژی

عوامل ارثی و ضربه مغزی و میگرن

پزشک بعداز آزمایشات فیزیکی و سابقه بالینی بیمار اقدام به تجویز تمام داروها،انواع جراحی و غیر جراحی به منظور کاهش سر گیجه می کند . البته باید این را متذکر شد که این بیماری درمان قطعی ندارد.

برچسب ها : بیماری منییر - دکتر گیلانی - عمل گوش - جراحی گوش

بیماری منییر